Poum anrichi konesans mwen.

Mwen vle amelyore konesans mwen sou numerik paske mond lan menm se yon mond numerik.

Avan tou map felisite nou pou bèl inisyativ sa nou pran e remèsye nou pou bèl opòtinite sa nou ofri jèn yo, an patikilye mwen menm. Mwen ta renmen patisipe nan SNEI-PC paske mwen vrèman interese ak teknoloji ak antreprenerya, pou m ka anrichi konesans mwen, aprann de reyisit moun kap evolye nan domèn sa, jwenn nouvèl sous enspirasyon pou m ka inove ak motivasyon pou m kontinye pouswiv e reyalize rèv mwen an tan ke "Entrepreneur en devenir". Epi fè rezotaj.

Pou bouste itilizasyon m ap fè de nimerik la nan ministè pastoral mwen, nan travay mwen ak nan biznis mwen.

Pou jwenn enspirasyon ak strateji pou entegre nimerik la nan lekol m ap dirije a.

Plus konesans sou teknoloji e antreprenarya.

Aprè m fin li sak ap genyen yo, m enterese pou plus konesans.

Paske ak SNEI - PC mwen wè li kapab edem via entènèt poum devni moun enkontounab Plato a pi rapid. Avèk ou san li, map sa kanmenm, men lap ede m pou pi rapid.

Pou elaji sèk pwofesyonèl mwen, epi aprann de sa yo ki gen plis eksperyans pase m.

oum ka aprann plis de lòt moun ki reyisi nan domèn mwen ap fonksyone a.

Pou'm aprann plis de enpòtans teknoloji

Pèmèt moun yo gen yon lòt ide sou teknoloji a e itilize l kòm yon zouti ki ka ede yo devlope lakay yo nan kèk domèn tankou fè biznis.

Paskem vle ankouraje progrè kap fèt lan depatman Sant lan domènn teknoloji ak antreprenarya.

Pou m ede biznis mwen grandi.

Paske mwen renmen teknoloji.

Open chat
Eske ou bezwen èd?
Ey, mwen ka ede ou?
Powered by